RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  1) Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych Lareno w Kielcach
  2) Prywatna Policealna Szkoła Lareno w Kielcach
  3) Prywatne Liceum Ogólnokształcące Lareno w Kielcach
  Organ Prowadzący Szkoły: LARENO Sp. z o.o., ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa. REGON: 360409180, NIP: 5213686099, e-mail: lareno@opoczta.pl.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz przepisów wykonawczych (szczegółowe podstawy prawne dostępne są do wglądu u Administratora).
 3. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67) lub przez czas wskazany przez Administratora.
 5. Podane dane osobowe są wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy w zależności od załatwienia sprawy.
 6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Ma Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych,
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Strefa Słuchacza