Rekrutacja

nauka_za_darmo

Zapraszamy do składania kwestionariuszy ze świadectwami ukończenia szkoły średniej i pozostałymi dokumentami do sekretariatu szkoły.

Ze względu na ograniczona liczbę miejsc prosimy o dostarczenie dokumentów niezwłocznie. Warunki przyjmowania kandydatów:

I. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów:
Aby złożyć dokumenty do naszej szkoły:

Musisz posiadać wykształcenie średnie (nie jest wymagana matura!) (dotyczy osób, które wybierają kierunki policealne)
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy, obowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty

 • Kwestionariusz Osobowy do pobrania z zakładki Wymagane dokumenty
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis notarialny),
 • 3 fotografie
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki, zgodnie ze wzorem określonym przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich,którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2014 r.).II. Przyjmowanie kandydatów do szkoły:

  1. Aby się uczyć w naszej szkole nie musisz zdawać żadnych egzaminów – liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na każdym kierunku jest jednak ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę na wybranym przez siebie kierunku.
  2. O przyjęciu kandydata na I – semestr danego kierunku decyduje kolejność zgłoszeń oraz czy zgłosi się grupa minimum 20 osób.

  III. Postanowienia końcowe:
  1. Informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat szkoły.
  2. Niekompletne dokumenty kandydatów nie będą przyjmowane, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków.
  3. Nauka na wybranych kierunkach jest bezpłatna!

  Uwaga – szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły