Wymagane dokumenty

I. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów:

Aby złożyć dokumenty do naszej szkoły:
• Musisz posiadać wykształcenie średnie (nie jest wymagana matura)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy, obowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
• Kwestionariusz Osobowy (pobierz go z linków poniżej lub wypełnij w sekretariacie szkoły),
• Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis notarialny),
• 2 fotografie
• Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (Zgodnie ze wzorem określonym przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich,którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2014 r.).

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć (nie przeprowadzamy rozmów kwalifikacyjnych).

DO POBRANIA:

1470571140_word